Tổng hợp các hàm tính toán thông dụng nhất trong Excel

Trong bài viết này, IoTStartup tổng hợp đến các bạn nhóm hàm tính toán thường xuyên được sử dụng nhất hỗ trợ các bạn trong quá trình tính toán và xử lý dữ liệu, giúp công việc của bạn được xử lý nhanh chóng hơn.

1. Hàm tính tổng SUM

Hàm SUM dùng để tính tổng tất cả các dữ liệu được chọn. Nghĩa là SUM có nhiệm vụ tính tổng giá trị các số hoặc dãy số trong ô mà bạn muốn tính.

Cú pháp:

=SUM(Number1,Number2,…)

Với:

Number1,Number2,..: là giá trị các số cần tính tổng

Kết quả của hàm SUM là tổng các giá trị được chọn.

Ví dụ

=SUM(100,90) nghĩa là cộng các số hạng lại với nhau và cho ra kết quả 190.

Hàm tính tổng
Hàm tính tổng

Bạn có thể sử dụng cú pháp =SUM(Number1 +Number 2 + …) song song với cú pháp mẫu.

=SUM(A1:A3) có nghĩa là tổng các giá trị có trong ô từ A1 đến A3.

Hàm SUM
Hàm SUM

2. Hàm tính trung bình cộng AVERAGE

Hàm AVERAGE dùng để trả về giá trị trung bình của các số liệu được chỉ định.

Cú pháp:

=AVERAGE(number1,number2,…)

Với:

Tham số: Number1,Number2… là các số cần tính giá trị trung bình.

Ví dụ: Tính thu nhập bình quân hàng tháng theo thông tin bên dưới, ta có công thức =AVERAGE(B2:B13) và được trả về kết quả là giá trị trung bình của 12 tháng lương.

Hàm tính giá trị trung bình
Hàm tính giá trị trung bình

3. Hàm tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất Max Min

1. Hàm Max

Công dụng: Hàm trả về số lớn nhất trong dãy được nhập.

Cú pháp:

=MAX(Number1,Number2,…)

Với:

Number1,Number2: các giá trị cần so sánh

Ví dụ: Áp dụng công thức =MAX(A2:A13) ta tìm được giá trị lớn nhất trong vùng từ ô A2 đến ô A13 là 12.

Hàm Max
Hàm Max

2. Hàm Min

Công dụng: Hàm trả về số nhỏ nhất trong dãy được nhập.

Cú pháp:

=MIN(Number1,Number2,…)

Với:

Number1,Number2: các giá trị cần so sánh

Ví dụ: Áp dụng công thức =MIN(A2:A13) ta tìm được giá trị nhỏ nhất trong vùng từ ô A2 đến ô A13 là 1.

Hàm MIN
Hàm Min

3. Hàm LAGRE

Chức năng: Tìm số lớn thứ k trong một dãy được nhập.

Cú pháp: =LARGE(Array,k)

Các tham số:

+ Array là một mảng hoặc một vùng dữ liệu.

+ k là thứ hạng của số bạn muốn tìm kể từ số lớn nhất trong dãy.

VD: Áp dụng công thức =LARGE(A2:A13,7) ta tìm được giá trị lớn thứ 7 trong vùng từ ô A2 đến ô A13 là 6.

Hàm Large
Hàm Large

4. Hàm SMALL.

Chức năng: Tìm số nhỏ thứ k trong một dãy được nhập vào.

Cú pháp: =SMALL(Array,k)

Các tham số:

+ Array là một mảng hoặc một vùng của dữ liệu.

+ k là thứ hạng của số mà bạn muốn tìm kể từ số nhỏ nhất trong dãy.

VD: Áp dụng công thức =SMALL(A2:A13,7) ta tìm được giá trị nhỏ thứ 7 trong vùng từ ô A2 đến ô A13 là 7.

Hàm Small
Hàm Smaill

Vậy là chúng mình đã điểm qua những hàm tính toán cơ bản thông dụng và hữu ích bậc nhất trong Excel. Hi vọng bài viết trên đây sẽ giúp các bạn xử lý, tính toán dữ liệu nhanh chóng và chính xác hơn. Chúc các bạn thành công!