Tất tần tật các hàm logic quan trọng trong Excel

Là một trong những hàm phổ biến và hữu ích nhất của Microsoft Excel, Hàm Logic giúp bạn kiểm tra các giá trị và dữ liệu qua đó tự động triển khai công việc dựa trên kết quả kiểm tra. Dưới đây là những kiến thức bạn cần biết để có thể sử dụng thành thạo “chiếc” hàm thú vị này nhé.

1. Hàm Logic And (Và)

Cách dùng hàm And

Hàm And được dùng khi muốn kết hợp nhiều điều kiện với nhau; Hàm trả về giá trị “True” khi tất cả các điều kiện của hàm đúng, hàm trả về giá trị “False” nếu một trong các điều kiện của hàm sai.

Công thức hàm logic And
Công thức hàm And

Cấu trúc: =And([logical1], [logical2], [logical3]…)

Trong đó: logical: là những biểu thức sẽ được xét xem đúng (TRUE) hay sai (FALSE)

Ví dụ: Kiếm tra dữ liệu trong các ô tính

Với công thức ở A3: =AND(A1=100,A2=15), ý nghĩa của công thức là kiểm tra xem dữ liệu của ô a1 có bằng 100 ô a2 có bằng 15 không.

Ví dụ hàm And
Ví dụ hàm logic AND

Nếu giá trị của các ô đang xét ĐÚNG với điều kiện thì kết quả sẽ trả về là TRUE.

Ví dụ hàm And
Ví dụ hàm logic AND

Nếu giá trị của các ô đang xét KHÔNG ĐÚNG với điều kiện thì kết quả sẽ trả về là FALSE.

2. Hàm điều kiện Or (Hoặc)

Cách dùng hàm Or

Hàm Or được sử dụng khi muốn tổng hợp các điều kiện lại với nhau; Hàm trả về giá trị “True” khi một trong các điều kiện của hàm đúng, hàm trả về giá trị “False” nếu tất cả các điều kiện của hàm sai.

Cấu trúc: =Or([logical1], [logical2], [logical3]…)

Trong đó: logical: là những biểu thức sẽ được xét xem đúng (TRUE) hay sai (FALSE)

Ví dụ: Kiểm tra dữ liệu trong các ô tính

Với công thức ở A3: =OR(A1=100,A2=100), ý nghĩa của công thức là kiểm tra xem dữ liệu của ô a1 có bằng 100 hoặc ô a2 có bằng 100 không.

Ví dụ hàm Or
Ví dụ hàm logic Or

Hoặc ở công thức trong ô tính A4: =OR(A1=1000,A2=15), ý nghĩa của công thức là kiểm tra xem dữ liệu của ô a1 có bằng 1000 hoặc ô a2 có bằng 15 không.

Ví dụ hàm Or
Ví dụ hàm Or

Như đã thấy, sau khi xét, chỉ cần 1 điều kiện trong hàm thỏa mãn, hàm sẽ trả về giá trị True.

Nhưng ở ô A5: =OR(A1=1000,A2=15), cả 2 điều kiện đều đồng thời không thỏa mãn, hàm trả về kết quả False.

Ví dụ hàm Or
Ví dụ hàm Or

3. Hàm logic NOT

Cách dùng hàm NOT

Hàm NOT dùng để đảo ngược giá trị của đối số nhập vào. Nếu đối số cho giá trị TRUE nó sẽ trả về FALSE, ngược lại đối số cho giá trị FALSE, nó sẽ trả về TRUE

Cấu trúc: =NOT(logical)

Trong đó: Logical: giá trị hoặc một biểu thức cho giá trị là TRUE hoặc FALSE.

Ví dụ minh họa: Công thức ở ô A3: =NOT(A1=100). Mệnh đề trong hàm có giá trị TRUE(đúng ví A1 có giá trị bằng 100) nên hàm Not trả về giá trị ngược lại FALSE.

Ví dụ hàm logic Not
Ví dụ hàm NOT

4. Hàm logic IF

Cách dùng hàm IF

Dùng để kiểm tra điều kiện theo giá trị và công thức

Cú pháp: =IF(điều kiện, giá trị 1, giá trị 2) Nếu điều kiện đúng thì hàm trả về giá trị 1, ngược lại hàm nhận giá trị 2 (Lập luận bằng văn nói: “Nếu tôi đúng thì làm cho tôi cái này, nếu tôi sai thì làm cho tôi cái kia”..)

VÍ dụ minh họa: Xét qua môn cho sinh viên. Công thức ở ô D3: =IF(C3>4, “pass”, “false”), trong đó mệnh đề cần xét là ô C3 có lớn hơn 4 không, Nếu đúng thì trả về kết quả pass(qua môn), nếu sai trả về kết quả false(trượt môn) .

Ví dụ hàm IF
Ví dụ hàm IF

Kéo thả công thức xuống và ta có bảng kết quả như sau.

Ví dụ hàm IF
Ví dụ hàm IF

Vậy là chúng mình đã điểm qua những hàm logic cơ bản thông dụng và hữu ích bậc nhất trong Excel. Hi vọng bài viết trên đây sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình sử dụng phần mềm Excel. Chúc các bạn thành công!