Tải về mẫu hợp đồng giao dịch chuyển nhượng tên miền (.Doc)

Tải về mẫu hợp đồng giao dịch chuyển nhượng tên miền cho cá nhân và công ty theo chuẩn.

1. Thủ tục giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền

 • Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet nộp hồ sơ chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 1 Điều này trực tiếp hoặc qua đường bưu chính về nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet đó;
 • Nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của hồ sơ chuyển nhượng, xem xét tên miền có đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và thông báo bằng văn bản cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng về việc tên miền được chuyển nhượng;
 • Trường hợp tên miền Internet không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng, nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin chuyển nhượng và nêu rõ lý do từ chối.
 • Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet được chuyển nhượng tên miền Internet, tổ chức, cá nhân thực hiện nộp thuế chuyển nhượng;
 • Sau khi các bên hoàn thành việc nộp thuế chuyển nhượng theo quy định, bên nhận chuyển nhượng phải hoàn tất các thủ tục đăng ký lại tên miền Internet tại nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet theo quy định;
 • Nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet thực hiện các thủ tục đăng ký lại tên miền Internet cho bên nhận chuyển nhượng, lưu giữ hồ sơ và thực hiện việc báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý trong trường hợp cần thiết.

2. Hợp đồng giao dịch chuyển nhượng tên miền

Bạn có thể tải về mẫu hợp đồng giao dịch chuyển nhượng tên miền ở cuối bài viết!

hợp đồng giao dịch chuyển nhượng tên miền
Mẫu hợp đồng giao dịch chuyển nhượng tên miền

HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH CHUYỂN NHƯỢNG TÊN MIỀN

Số: DDMMYYYY/Tenmien/iNET

 • Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 27/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;
 • Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 do Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
 • Căn cứ Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet.
 • Căn cứ Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông  quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet;
 • Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá;
 • Căn cứ vào các điều khoản, qui định sử dụng về mua bán chuyển nhượng tên miền trên Sàn Tên miền iNET đã được Bộ Công Thương cấp phép hoạt động;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên.
Đại diện bên giao dịch (Bên A): CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM iNET
 Người đại diện:
 Chức vụ:
 Địa chỉ liên hệ: Số 247 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 Điện thoại:       19009250                                               Email: [email protected]
 Số tài khoản:                                         Chủ tài khoản:
 Mã số thuế: 0103581701
Đại diện mua tên miền (Bên B):
 Người đại diện (Tổ chức):      
 Chức vụ (Tổ chức): 
 Địa chỉ liên hệ:
 Điện thoại:                                               Email:
 Số tài khoản:
 Mã số thuế:
  

Sau khi bàn bạc thoả thuận, hai bên thống nhất ký Hợp đồng bên A cam kết giao dịch mua lại tên miền …. cho bên B với những điều khoản sau cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A, Bên B đồng ý để bên A đàm phán và thực hiện các thủ tục giao dịch mua lại tên miền ….. (Sau đây gọi tắt là “Tên miền”) cho bên B. Với giá như sau:

 1. Giá mua tên miền bên B phải trả cho người bán: …..

Bằng chữ: ….

 • Giá trên đã bao gồm thuế Thu nhập cá nhân, thuế Giá trị gia tăng.
 • Giá trên chưa bao gồm các khoản phí giao dịch và phí chuyển nhượng liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền.
  • Phí giao dịch chuyển nhượng tên miền bên B phải trả bên A là …. (Đã bao gồm thuế VAT)

Bằng chữ: ….

 1. Phí chuyển nhượng tên miền bên B phải nộp cho nhà đăng ký tên miền Công ty Cổ phần iNET: …. (Đã bao gồm thuế VAT)

Bằng chữ: ….

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 • Làm đại diện cho bên B giao dịch mua lại tên miền …. cho bên B theo đúng yêu cầu của bên B theo hợp đồng số …. ký ngày …. giữa ….. (sau đây gọi là “Bên bán”) và …. (Sau đây gọi là “Bên mua”).
  • Thay mặt bên B trực tiếp giao dịch với Bên bán và thực hiện các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc chuyển nhượng và đăng ký sang tên chuyển chủ thể tên miền cho bên B theo đúng quy định của Pháp luật.
  • Nhận tiền chuyển nhượng của Bên mua theo khoản 1.1 Điều 1 của Hợp đồng này để trả cho Bên bán theo đúng Tài khoản bên A đã chỉ định tại điều 3 của Hợp đồng này. Bên A cam kết đảm bảo 100% thu giá của Bên mua bằng giá của Bên bán.
  • Thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của người làm đại diện giao dịch cho bên B.
  • Được hưởng phí giao dịch theo khoản 1.2 Điều 1 của Hợp đồng này sau khi giao dịch thành công cho bên B.
  • Cam kết trong vòng 7 (Bảy) ngày kể từ ngày bên A chuyển tiền thanh toán đợt 1 theo khoản 3.1 của hợp đồng này, bên A có trách nhiệm phối hợp với bên bán để hoàn tất thủ tục chuyển quyền và đăng ký quyền sử dụng Tên miền trên cho bên B theo đúng quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 3:  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 1.  
  1. Được nhận quyền sử dụng và là chủ thể tên miền …. theo đúng quy định của Pháp luật.
  1. Có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ số tiền theo điều 1 và đúng hạn theo điều 3 của hợp đồng này.

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ THỜI GIAN THANH TOÁN

 •  
 •  
  • Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán tiền mua tên miền và phí giao dịch chuyển nhượng qua bên trung gian giao dịch là đăng ký tên miền Công ty TNHH Phần mềm iNET bằng chuyển khoản vào theo chỉ định chỉ định của Bên bán bên A như sau:

+ Tên tài khoản thụ hưởng: ….

+ Số tài khoản: ….

+ Tại Ngân hàng …..

 • Thời hạn thanh toán:  
 • Lần 1: Bên B thanh toán …. (….) tương ứng giá 50% giá trị chuyển nhượng trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi Bên bán, bên mua ký hợp đồng và bên A, bên B ký hợp đồng này.
 • Lần 2: Bên B thanh toán số tiền còn lại theo điều 1 của hợp đồng này trong 7 ngày kể từ khi bên A hoàn tất cho bên B các điều kiện sau:

i) Cung cấp hóa đơn tài chính cho bên B đối với số tiền phí giao dịch chuyển nhượng tại khoản 1.2 và tiền phí chuyển nhượng theo khoản 1.3 điều 1 hợp đồng này.

ii) Hoàn tất việc đăng ký chủ thể là bên B đối với các tên miền miền …. tại nhà đăng ký tên miền theo đúng quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 •  
  • Hai bên thống nhất và cam kết thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng này.
  • Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết, không bên nào được đơn phương thay đổi hoặc hủy hợp đồng. Mọi vấn đề hai bên không giải quyết được sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Phán quyết của tòa án là quyết định cuối cùng buộc hai bên phải thực hiện. Án phí do bên thua chịu.
  • Hợp đồng tự động thanh lý ngay sau khi các bên hoàn tất các nghĩa vụ theo quy định tại hợp đồng này.
  • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 ( Hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (Một) bản để thực hiện.
  ĐẠI DIỆN BÊN B  ĐẠI DIỆN BÊN A

3. Tải về mẫu hợp đồng giao dịch chuyển nhượng tên miền

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu tới bạn đọc mẫu hợp đồng giao dịch chuyển nhượng tên miền của nhà cung cấp iNet, một trong số những nhà cung cấp tên miền tại Việt Nam.