Mẫu hợp đồng chuyển nhượng tên miền (.Doc)

Tải về mẫu hợp đồng chuyển nhượng tên miền cho cá nhân và công ty theo chuẩn.

1.Cách thức chuyển nhượng tên miền Internet được quy định như thế nào?

Thủ tục và hồ sơ chuyển nhượng tên miền Internet (chuyển nhượng quyền sử dụng) được quy định cụ thể tại Điều 29 Quyết định 16/2021/QĐ-TTg năm 2021 quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet như sau:

– Hồ sơ chuyển nhượng tên miền: Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được lập thành 01 bộ gồm văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tên miền Internet theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này. Văn bản phải có dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc chữ ký của cá nhân là chủ thể đang đứng tên đăng ký sử dụng tên miền Internet được chuyển nhượng; dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc chữ ký của cá nhân nhận chuyển nhượng tên miền Internet.

– Thủ tục chuyển nhượng tên miền

+ Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet nộp hồ sơ chuyển nhượng theo quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu chính về nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet đó;

+ Trường hợp tên miền được cấp quyền sử dụng không thông qua đấu giá, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet xem xét điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet và thông báo bằng văn bản cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng về việc tên miền được chuyển nhượng;

+ Trường hợp tên miền được cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nhà đăng ký đang quản lý tên miền xem xét điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet và gửi yêu cầu về Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam) đề nghị chấp nhận yêu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền. Trường hợp yêu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền được duyệt, Nhà đăng ký đang quản lý tên miền thông báo bằng văn bản cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng về việc tên miền được chuyển nhượng trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo duyệt yêu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền từ Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam);

+ Trường hợp tên miền Internet không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng, nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin chuyển nhượng và nêu rõ lý do từ chối;

+ Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet được chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng;

+ Sau khi các bên hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng theo quy định, bên nhận chuyển nhượng phải hoàn tất các thủ tục đăng ký lại tên miền Internet tại nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet theo quy định đăng ký và sử dụng tài nguyên Internet;

+ Nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet thực hiện các thủ tục đăng ký lại tên miền Internet cho bên nhận chuyển nhượng, lưu giữ hồ sơ và thực hiện việc báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý trong trường hợp cần thiết.

– Giao dịch chuyển nhượng tên miền bị coi là không hợp pháp trong các trường hợp: các bên tham gia quá trình chuyển nhượng không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo quy định của pháp luật về thuế; thực hiện chuyển nhượng không thông qua nhà đăng ký đang quản lý tên miền; có sự giả mạo về thông tin, hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền.”

Lưu ý: Đối với trường hợp của bạn, bạn có thể dựa vào quy trình quy định tại điều này để có thể chuẩn bị hồ sơ và hoành thành thủ tục một cách phù hợp, nhanh chóng, chính xác. Dưới đây là mẫu văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tên miền Internet được đính kèm theo Quyết định 16/2021/QĐ-TTg năm 2021 quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet:

2. Mẫu hợp đồng chuyển nhượng tên miền (.Doc)

mẫu hợp đồng chuyển nhượng tên miền
Mẫu hợp đồng chuyển nhượng tên miền

Bạn có thể tải mẫu hợp đồng chuyển nhượng tên miền(.Doc) ở cuối bài viết!

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TÊN MIỀN

Số: DDMMYYYY/.…-.…

 • Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 27/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;
 • Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 do Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
 • Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 04 tháng 12 năm 2009;
 • Căn cứ Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet;
 • Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá;
 • Căn cứ trên nhu cầu, khả năng và kết quả thoả thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày 30 tháng 10 năm 2017, Chúng tôi gồm có:

 1. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (Sau đây gọi tắt là Bên A)
Họ và tên: 
Số CMND:                    Ngày cấp:                 Nơi cấp:
Địa chỉ: 
Điện thoại: 
Mã số thuế: 

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Tên Công ty: 
Số ĐKKD: 
Địa chỉ: 
Điện thoại:     
Mã số thuế: 
Đại diện:                                                                 Chức vụ:

XÉT RẰNG,

 • Bên B đủ điều kiện trở thành chủ thể hợp pháp của các tên miền …. (Sau đây gọi tắt là “Tên miền”)
 • Bên A đồng ý chuyển nhượng cho bên B, Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng của bên A các tên miền trên.

DO VẬY, Sau  khi bàn bạc thỏa thuận, các bên ký kết hợp đồng mua bán này (Sau đây gọi tắt là “ Hợp đồng” ) để làm cơ sở cho việc bên A chuyển giao quyền sử dụng tên miền mà bên A đang là chủ thể cho bên B với các điều khoản cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

 1.  
  1. Tên miền chuyển nhượng: …..
  1.  Đăng ký tại: Công ty TNHH Phần mềm iNET
  1.  Đăng ký ngày: ……
  1.  Email quản trị tên miền: …..

ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 •  
  • Giá tên miền chuyển nhượng: .… (Bằng chữ: ….)
 • Giá trên đã bao gồm thuế Thu nhập cá nhân, thuế Giá trị gia tăng. Các khoản thuế phải nộp liên quan đến Hợp đồng bên A có trách nhiệm nộp.
 • Giá trên chưa bao gồm các khoản phí giao dịch và phí chuyển nhượng liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền và bên B có trách nhiệm nộp.
  • Thời gian thanh toán
 • Lần 1: Bên B thanh toán cho bên A 50% giá trị Hợp đồng trong vòng một ngày làm việc kể từ khi Bên A, Bên B ký Hợp đồng.
 • Lần 2: Bên B thanh toán cho bên A 50% giá trị Hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày bên A cung cấp hóa đơn Tài chính hợp pháp, hợp lệ của giá trị tên miền chuyển nhượng cho Bên B và các bên hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền cho bên B tại nhà đăng ký tên miền là Công ty TNHH Phần mềm iNET.
  • Hình thức thanh toán
 • Bên B thanh toán cho Bên A qua bên trung gian chuyển nhượng là nhà đăng ký tên miền CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM iNET số tiền chuyển nhượng theo khoản 2.1 điều này bằng chuyển khoản vào tài khoản sau:

+ Tên tài khoản thụ hưởng:

+ Số tài khoản:

+ Tại Ngân hàng ….

 • Nội dung: Chuyển tiền thanh toán theo hợp đồng số …. ngày …. giữa …. và ….

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 •  
  • Nhận tiền thanh toán của bên B theo giá chuyển nhượng quy định tại điều 1 của Hợp đồng theo đúng tài khoản thụ hưởng bên A đã chỉ định tại khoản 2.3 điều 2 của Hợp đồng này.
  • Trong vòng 7 (Bảy) ngày kể từ ngày bên B chuyển tiền tạm ứng lần 1 (sau đây gọi tắt là “Thời hạn”) Bên A có trách nhiệm cung cấp hóa đơn Tài chính hợp pháp, hợp lệ của Tên miền được chuyển nhượng cho Bên B và hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật thông qua trung gian giao dịch chuyển nhượng  là Công ty TNHH Phần mềm iNET (sau đây gọi tắt là “Trung gian giao dịch”). Nếu quá Thời hạn trên Bên A sẽ chịu phạt 1%/ngày trên giá trị Hợp đồng cho số ngày chậm chễ. Nếu quá Thời hạn 7 (Bảy) ngày bên A phải hoàn lại số tiền tiền bên B đã tạm ứng đồng thời phải bồi thường cho bên B 50% giá trị Hợp đồng.
  • Bên A có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, cùng với Bên B/Trung gian giao dịch thực hiện việc xin cấp Giấy chứng nhận sở hữu tên miền cho Bên B theo quy định của pháp luật.
  • Chịu trách nhiệm toàn bộ đối với các nghĩa vụ phát sinh tương ứng với tên miền chuyển nhượng cho Bên B đến ngày ký kết Hợp đồng này.
  • Chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ thuế liên quan đến Hợp đồng này.
  • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng và Pháp luật có liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 •  
  • Kế thừa đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên A đối với Tên miền đã mua từ bên A theo Hợp đồng này.
  • Bên B hoặc người đại diện của Bên B được quyền yêu cầu Bên A phối hợp và hoàn tất các thủ tục có liên quan trong việc xin cấp Giấy chứng nhận sở hữu tên miền theo Hợp đồng này.
  •  Không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào phát sinh từ tên miền nhận chuyển nhượng của Bên A trước ngày ký kết Hợp đồng.
  • Chịu trách nhiệm nộp phí giao dịch và nộp phí chuyển nhượng tên miền.
  • Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho bên A theo quy định tại điều 2 của Hợp đồng. Nếu quá hạn thanh toán Bên B sẽ bị phạt 1% /ngày trên giá trị Hợp đồng tương ứng với số ngày chậm trả. Nếu quá hạn thanh toán 7 (Bảy) ngày bên B sẽ bồi thường cho A 50% giá trị hợp đồng.
  • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng và Pháp luật có liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền.

ĐIỀU 5: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN:

 •  
  • Cam kết của Bên A
  • Cam kết là chủ thể hợp pháp của Tên miền chuyển nhượng. Tại thời điểm ký kết Hợp đồng này Tên miền chuyển nhượng không có tranh chấp và bên A là chủ sở hữu duy nhất của Tên miền và toàn quyền quyết định trong việc ký kết Hợp đồng này.
  • Tên miền được ghi ở Điều 1 của hợp đồng này được phép chuyển nhượng cho bên B.
  • Tên miền chuyển nhượng hiện không cầm cố, thế chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và chưa chuyển nhượng cho bất kỳ ai.
  • Cam kết phối hợp với bên B/Đại diện của bên B hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền theo đúng thời gian quy định tại điều 3 của Hợp đồng.
  • Cam kết của Bên B

Cam kết thanh toán cho bên A đầy đủ, đúng hạn theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 •  
 •  
  • Hai bên thống nhất và cam kết thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng này.
  • Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết, không bên nào được đơn phương thay đổi hoặc hủy hợp đồng. Mọi vấn đề hai bên không giải quyết được sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Phán quyết của tòa án là quyết định cuối cùng buộc hai bên phải thực hiện. Án phí do bên thua chịu.
  • Hợp đồng tự động thanh lý ngay sau khi các bên hoàn tất các nghĩa vụ theo quy định tại hợp đồng này.
  • Hợp đồng được lập thành 04 (Bốn) bản có giá  trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 (Hai) bản.

              BÊN CHUYỂN NHƯỢNG                                  BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

3. Tải về mẫu hợp đồng chuyển nhượng tên miền (.Doc)

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu tới bạn đọc mẫu hợp đồng chuyển nhượng tên miền của nhà cung cấp iNet, một trong số những nhà cung cấp tên miền tại Việt Nam.